Service Plan

een keer per jaar onderhoud

Postcodes: 7858, 7859, 7873, 7875, 7882, 9443, 9444, 9447, 9461, 9462, 9500, 9503, 9511, 9514, 9521, 9523, 9524, 9525, 9528, 9531,9533, 9534, 9535, 9536, 9537, 9571, 9573, 9574

ComfortComfort plusComfort all in
periodiek onderhoud*
Geen voorrrijkosten
Geen arbeidsloon
24/7 service
Toestelonderdelen**
Randapparatuur***

Verhoogt de veiligheid
Verlengd de levensduur van je toestel
Minder kans op storingen
Een energiezuinige werking
Uitgevoerd door erkende CV-monteurs

[pdf]http://www.rutherm.nl/wp-content/uploads/2019/07/Serviceplan.pdf[/pdf]

*Periodiek onderhoud 1 x per 12 maanden
**betreft pakkingen en smeermiddelen behorend bij onderhoud, onderdelen die zich binnen de mantel van het toestel bevinden
***Tot max 242 euro per toestel, randapparatuur betreft expansievat, overstort, inlaatcombinatie, vulkraan, rookgaspijp (max 3m excl dakdoorvoer), ruimte thermostaat tot €100,-

Gastoestelmerk en typeBouwjaarComfortComfort plusComfort All in
Combiketel tot 45 kW€9,50
€13,25
€14,75
Combiketel tot 45 kW*€9,50
€13,25
€14,75
Solo ketel tot 45 kW€8,75
€12,00
€13,50
Gasboiler/ geiser€5,50
Gevelkachel/ gaskachel€5,50
Warmtewissel unit (WTW)€5,00
Mech afzuigunit**€3,25
Zonneboiler (excl collectoren)€4,25

Prijzen zijn incl btw per maand                                                                                                                                                                 Graag uw keuze aanvinken

* Indien dit toestel een tweede toestel op hetzelfde adres is dan € 1,= korting per maand
** Alleen mogelijk in combinatie met ander toestel
*** Alleen voor toestellen niet ouder dan 5 jaar. Toestellen ouder als 15 jaar vallen automatisch terug in het Comfort abonnement

 

Uw gegevens

Voornaam:           

Achternaam:       

Adres:                   

Postcode/ plaats:

E-mail:                   

Wanneer op een ander adres

Adres:                   

Postcode/ plaats:

E-mail:                   

Betalingswijze Abonnement:

Via automatische afschrijving
Via automatische afschrijving jaarlijks

Graag uw keuze aanvinken

Vul alstublieft een bericht in.

Algemene voorwaarden bij het serviceplan van Rutherm installatietechniek.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor zover daar niet schriftelijk van wordt afgeweken.

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Rutherm; Rutherm installatietechniek.
 2. Contractant; degene (opdrachtgever, natuurlijk persoon, consument, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) die bij Rutherm een serviceplan heeft
 3. Serviceplan; een van de gekozen abonnementsvormen (pakket) welke door Rutherm worden
 4. (Service)Abonnement; een schriftelijke overeenkomst waarin vastgelegd is voor welk pakket is gekozen tijdens de
 5. Toestel; het toestel is omschreven in de Er geldt een maximum tot en met 45kW per toestel. Voor toestellen van een fabricaat waarvan onderhoud speciale aandacht, voorzieningen of onderhoudscyclus vraagt dan wel indien een fabrikant daartoe adviseert, wordt dit beoordeeld door Rutherm. In overleg met de contractant kan naar aanleiding hiervan een aanpassing op een overeenkomst met een afwijkend tarief worden vastgesteld. Er wordt gesproken over de volgende soorten toestellen:
  • Cv-ketel; indien het toestel een cv-ketel betreft dan behoort tot de installatie; het complete toestel zoals door de fabrikant geleverd, inclusief een ingebouwde boiler tot een inhoud van maximaal 40 Tarieven gelden tot een maximaal vermogen van 45kw per toestel.
  • Gasboiler/geiser/gevelkachel; hiermee wordt aangeduid alle gasgestookte toestellen niet zijnde uw cv-ketel zoals gasgestookte boiler, geiser en
  • WTW-unit/mechanische ventilatie; hiermee wordt aangeduid toestellen welke bedoeld zijn om lucht te verversen dan wel te Alleen aanvullend te kiezen bij een warmtetoestel.
  • Zonneboiler; hiermee wordt aangeduid alle los geplaatste en in cv-ketel geïntegreerde boilers welke indirect worden verwarmd door de cv-ketel. Alleen aanvullend te kiezen bij een

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

 • Het serviceplan heeft uitsluitend betrekking op gasgestookte verwarmingsketels tot 45 kw in de woningbouw waarvoor een abonnement is
 • Het abonnement gaat in na goedkeuring van uw toestel door ons Tijdens een eerste onderhoudsbeurt controleert de monteur de installatie, de veiligheid, de werking en pleegt onderhoud aan uw cv-ketel. Indien deze eerste onderhoudsbeurt langer duurt dan 60 minuten brengen wij deze extra tijd in rekening. Moet de monteur tijdens deze eerste onderhoudsbeurt nieuwe onderdelen plaatsen, dan brengen wij deze separaat in rekening.
 • Behoudens wederopzegging wordt dit serviceplan stilzwijgend telkens met één kalenderjaar
 • Het serviceplan kan alleen voor die apparaten worden afgesloten, welke in goede staat van onderhoud verkeren, goed toegankelijk voor service zijn, goed functioneren en welke zijn aangesloten volgens de laatste
 • Indien naar het oordeel van het serviceteam de toestellen gesaneerd moeten worden, bijvoorbeeld in verband met achterstallig onderhoud, gelden hiervoor onze normale De kosten hiervan worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 • Het serviceplan biedt u keuze uit drie verschillende pakketten met elk een andere servicegraad. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals omschreven in artikel 4 per gekozen
 • Ons serviceteam beoordeeld te allen tijde of uw apparatuur ondergebracht wordt in het serviceplan en kan zonder opgave van redenen een toestel

ARTIKEL 3 LOOPTIJD EN BEËINDIGING

 • Ingangsdatum van het serviceplan na goedkeuring door ons serviceteam geschiedt op de 1e dag van de maand van
 • De minimale looptijd van het serviceplan is 1 Het serviceplan wordt stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar, tenzij het serviceplan met inachtneming van het hierna volgende is opgezegd.
 • Indien opzegging plaatsvindt binnen het eerste kalenderjaar, is de contractant het abonnementsgeld voor het eerste jaar volledig
 • De maximale looptijd voor het comfort plus pakket en het comfort all-in pakket is 15 jaar vanaf het bouwjaar van de ketel. Na deze periode wordt uw abonnement automatisch omgezet naar het
 • De contractant heeft geen recht op restitutie bij tussentijdse opzegging van dit

ARTIKEL 4 PAKKETTEN

 • Het comfort pakket bestaat uit het preventief onderhoud en service aan uw apparaat.

Het verhelpen van storingen 24 uur per dag, 7 dagen per week.

 • Het comfort pluspakket bestaat uit het preventief onderhoud en service aan uw Het verhelpen van storingen 24 uur per dag, 7 dagen per week en toestelonderdelen.
 • Het comfort all-in pakket bestaat uit het preventief onderhoud en service aan uw Het verhelpen van storingen 24 uur per dag, 7 dagen per week. Onder dit pakket vallen ook de toestelonderdelen. Onder toestelonderdelen wordt verstaan die onderdelen, die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden. Deze vallen tot een maximum van
 • € 242,- per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak binnen deze overeenkomst. Voor onderdelen die niet meer leverbaar zijn kan Rutherm niet aansprakelijk worden Ook de randapparatuur valt onder dit pakket. Onder randapparatuur wordt verstaan: de vulkraan, overstortventiel, expansievat, de inlaatcombinatie, rookgaspijp max. 3 meter, ruimtethermostaat die de ketel aanstuurt.
 • Installatiebedrijf Rutherm installeert geen door u zelf gekochte

ARTIKEL 5 ONDERHOUD

 • Onder onderhoud wordt verstaan het periodiek onderhoud aan, respectievelijk inspecteren van, het toestel conform de onderhoudssystematiek van de Het inspecteren van de randapparatuur en rookgasafvoer. De controle op de warmwaterhoeveelheid per minuut, voor zover van toepassing. Het zo nodig bijvullen van de installatie, voor zover van toepassing.
 • Het serviceplan geeft recht op één onderhoudsbeurt in de 12 maanden en naar de richtlijnen van de fabrikant uit te voeren op een door Rutherm te bepalen
 • De werkzaamheden worden op werkdagen verricht tussen 45 en 16.30 uur.
 • De apparatuur waaraan werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, dient door de contractant goed toegankelijk gemaakt te worden anders worden deze uren doorberekend volgens geldend
 • Rutherm informeert de contractant van tevoren over dag en tijdstip waarop onderhoud zal worden
 • De contractant stelt Rutherm in de gelegenheid het werk te verrichten en verschaft de aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde
 • De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien Rutherm meer dan eenmaal niet in staat is gesteld de overeengekomen werkzaamheden te Krijgt de monteur op afgesproken datum/tijdstip geen gehoor, dan zullen voorrijkosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6 STORINGEN

 • Storingen kunt u doorgeven op ons storingsnummer het gehele Storingen worden z.s.m. verholpen na melding, tenzij het spoedeisend karakter ontbreekt.
 • Indien u het comfort, het comfort plus, of het comfort all-in pakket heeft, zijn de arbeidskosten voor storingen welke maximaal twee werkuren ter plaatse gericht zijn op het verhelpen van één en dezelfde storing aan het toestel gratis. Hierboven gelden onze normale
 • Voor storingen welke buiten het Serviceplan vallen gelden onze normale

ARTIKEL 7 PRIJS EN BETALING

 • De genoemde tarieven zijn op basis van automatische
 • Het betalen van het abonnementsgeld gaat direct in na het afsluiten van het abonnement.
 • De tarieven kunnen voor een nieuwe contractperiode worden gewijzigd. Indien deze boven de indexering CBS indexcijfer CAO lonen uitgaat, zal deze tijdig schriftelijk worden medegedeeld. In afwijking op de andere voorwaarden kan de opdrachtgever bij een wijziging van de tarieven, die boven de indexering uitkomen, de overeenkomst binnen een maand na datum waarop de tariefswijziging wordt medegedeeld, opzeggen tegen het eind van de eerstvolgende
 • De prijzen genoemd in het serviceplan zijn geldig voor de postcodes: 7858, 7859, 7873, 7875, 7882, 9443, 9444, 9447, 9461, 9462, 9500, 9503, 9511, 9514, 9521, 9523, 9524, 9525, 9528, 9531,9533, 9534, 9535, 9536, 9537, 9571, 9573, 9574. Indien het toestel zich niet in dit gebied, doch binnen een straal van 20 kilometer bevindt wordt maandelijks een toeslag van € 1,- BTW berekend bij het abonnementsgeld.
 • Indien meerdere toestellen zijn opgenomen in het serviceplan wordt de meerprijs bij punt 7.4 slechts één maal
 • Voor werkzaamheden aan niet onder het contract vallende toestellen gelden onze normale

ARTIKEL 8 UITGESLOTEN

 • Onder het comfort pakket, comfortplus pakket en het comfort all-in pakket vallen niet reparaties aan en/of vervanging van onderdelen en/of appendages welke zich buiten het toestel bevinden zoals een, externe pomp, radiatoren, radiatorkranen, automatische ontluchter, enz. en het ontstoppen van de afvoer van de
 • Niet onder het serviceplan vallen handelingen welke service uitsluiten zoals het niet uitvoeren van bedieningshandelingen, vergeten de gaskraan open te zetten, te lage gasdruk, te lage waterdruk, een gedoofde waakvlam tenzij deze niet wil blijven branden, het onjuist aftappen, bijvullen of ontluchten van de installatie, vergeten stekker in het stopcontact te doen, stroomstoringen buiten de apparatuur, defecte zekeringen, een storing veroorzaakt door (de)montagewerk, vergeten de kamer- thermostaat juist af te stellen of batterij te vervangen, onjuiste stand van de schakelaars, bevroren leidingen, ontkalken van toestellen, storingen en gebreken buiten de installatie, storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door derden of kosten die voortvloeien uit het niet tijdig laten schoonmaken van schoorsteen kanalen of roetzak en vervuild filter wtw-ventilatie-unit.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

 • De contractant zal Rutherm noch haar personeel aansprakelijk stellen voor eventuele schade die voortvloeit uit fouten gemaakt door personeel van Rutherm bij de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden, tenzij deze schade is te wijten aan duidelijk aantoonbare opzet en/of grove nalatigheid van de kant van het
 • Rutherm zal eveneens nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door gebreken aan het apparaat of door uitvallen van de

ARTIKEL 10 VERHUIZING

 • Bij verhuizing van de contractant is deze verplicht Rutherm installatietechniek schriftelijk en tijdig hiervan op de hoogte te
 • Ingeval van verhuizing dan/wel overlijden, kan het serviceplan kosteloos overgeschreven worden naar de nieuwe
 • Wijziging van het telefoonnummer of andere wijzigingen van belang voor het onderhoud dienen tijdig schriftelijk te worden
 • Indien een toestel, waarvoor een serviceplan is afgesloten wordt vervangen door anderen dan door Rutherm, dan kan het serviceplan overgaan op het nieuwe toestel slechts nadat een (betaalde) inspectie heeft
 • Rutherm behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen een abonnement te weigeren, niet te verlengen of te beëindigen.

ARTIKEL 11 SLOTBEPALING

 • Rutherm heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te
 • Indien Rutherm de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Rutherm de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij treden alsdan in werking 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is
 • Indien de contractant een wijziging in de voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden,
 • Op punten waarin deze voorwaarden niet voorzien zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden voor onderhouds- en service-abonnementen voor woninginstallaties van de UNETO-VNI.
 • Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van
Je moet de voorwaarden accepteren.